2 октобар, 2020.

Didaktičke igre u korak sa decom savremenog sveta

Pišu: Danijela Miličić Trebaticki, PU”Radost”, Srbobran i Olga Milićević, PU ,,Naša radost”, Aleksandrovac

[minti_image img=”17433″ img_size=”thumbnail”]

Činjenica je da naša deca danas nemaju dovoljno funkcionalnog znanja i da je sve više prisutna težnja u školstvu za poboljšanjem kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Jedan od načina poboljšanja je svakako i upotreba IKT-a, što se u trenutnoj situaciji u kojoj se ceo svet našao, pokazalo kao neophodno. Upravo zahvaljujući njoj, danas, funkcionišemo i radimo na daljinu.

S obzirom da je igra osnovna aktivnost predškolskog deteta, da ona podstiče razvoj ukupnih potencijala deteta i da se kroz igru ono sprema za život, nekako se nameće potreba da i računar nađe svoje mesto u toj dečijoj igri.

Računar kao igračka nalazi svoje mesto u različitim dečjim aktivnostima. Organizacija aktivnosti dece uz primenu računara, postavlja vaspitaču specifične zahteve u odnosu na pripremu aktivnosti, učešća vaspitača u njoj i praćenja dečijih postignuća.

Da bi vaspitač mogao da koristi računar u radu sa decom, on najpre mora posedovati digitalne kompetencije, da prati savremene tokove iz ove oblasti i da ima optimalne materijalne mogućnosti za nabavku opreme, za šta smo svedoci, naročito sada u ovoj situaciji koja nas je zatekla, da nemamo, tj. da koristimo isključivo svoje resurse.

Digitalni alati i aplikacije koje koristimo u radu sa decom predškolskog uzrasta, moraju biti primereni njihovom uzrastu, mogućnostima i interesovanjima. Posebna dinamika pokretnih slika, jednostavno rukovanje simbolima, usložnjavanje svakog narednog nivoa igre i uvođenje iznenađenja, kontinuirano mogu podsticati dete na aktivnost, pri tom utičući na razvoj fine motorike, bržeg i lakšeg usvajanja pojmova, shvatanja odnosa i relacija među predmetima, podstičući dete da istražuje i razvija veštine rešavanja problema.

Pri izboru elektronskih didaktičkih igara fokus nam mora biti usmeren na dete i dobrobit deteta. Treba se voditi računa o različitim aspektima dečijeg razvoja.

Pa tako igra treba da kultiviše pozitivne emocije, da podstiče socijalnu komunikaciju, pozitivno utiče na kognitivni razvoj, da podstiče kreativno izražavanje, a da komunikacija ima savremenu dimenziju u kojoj je prisutno partnerstvo.

I najvažnije od svega je da se dete igra.

Predstavljene su neke od igara koje najčešće koristimo u radu, odnosno aplikacije i digitalne alate u kojima se mogu praviti digitalne igre.

Aplikacija JigSaw planet (www.jigsawplanet.com) nudi mogućnost pravljenja digitalnih slagalica, dok Learning apss (www.learningapps.org) i Wordwoll (www.wordwall.net)  nude mogućnost kreiranja raznovrsnih edukativnih igrica, kao što su igre parova, memorije, spojnice, kvizovi ili lavirinti

Slagalice napravljena  pomoću aplikacije JigSawplanet mogu predstavljati jednu od omiljenijih digitalnih igara, pored toga što podstiču dečji razvoj u različitim aspektima, jednostavne su  za korišćenje i deca sama mogu učestvovati u njihovom kreiranju.

Današnja deca mnogo vole slagalice, kao što su ih volela i deca pre, međutim prelazak iz realnog u virtuelni svet, je rešio i neke od problema sa kojima smo se ranije suočavali. Deca stalno traže nešto novo, a samo jedan ovakav alat nam daje mogućnost za neiscrpnim izborom i rešava pitanje skladištenja raznih kutija, problem kada samo jedan deo neke slagalice fali, pa deci više nije interesantna, a na kraju krajeva rešava nam i materjalni problem za nabavku novih slagalica.

JigSaw Planet  nudi već gotove slagalice, ali i neiscrpnu mogućnost kreiranja novih, od vlastitih fotografija ili fotografija preuzetih s web lokacija.  Decu možemo uključiti u izradu tako što ćemo zajedno birati sliku za slagalicu, koristiti i one koje su deca sama fografisala, birati broj i oblik delova slagalice. Možemo i izabrati opciju rotiranja delovai i tako, pored povećanja broja delova, usložnjavati zadatak…Deca ih mogu sastavljati individualno, u paru ili grupno.

Na ovom slajdu vidite koje mogućnosti za pravljenje slagalica aplikacija JIgSawplanet nudi – počevši od biranja fotografije sa vašeg računara, preko imenovanja slagalice do biranja broja delova slagalice, oblika, mogućnosti rotacija

Vaša slagalica može odlično da prati trenutna interesovanja deteta, da bude u skladu sa temom.

Pruža detetu, između ostalog pomenutog, razvoj matematičkih pojmova. Alat ima opciju merenja vremena, te se dete susreće sa veličinom, brzinom, trajanjem, brojevima, merama. Tako igra može da dobije i takmičarski karakter.

Mi smo ove didaktičke igre koristili, a tamo smo ih i upoznali, u eTwinning projektima, za saradnju i deljenje sa partnerskin ustanovama. Samo jednim linkom, šaljemo jedni drugima slagalice, slažemo istu slagalicu u različitim ustanovama i okruženjima  i na osnovu njih pričamo o istim temama. Znači one su podstakle socijalnu komunikaciju među decom.

Sledeća interesantna stvar je mogućnost nošenja naših slagalica i slaganje u krugu porodice, što nam se u trenutnoj situaciji pokazalo vrlo dragoceno. Porodica se bavi ovom igrom, često uzvrati nekom novom.

Aplikacija Learning apps je besplatna aplikacija, jednostavna za korišćenje koja nudi mogućnost velikog izbora gotovih ili kreiranja sopstvenih edukativnih igara koje možemo prilagoditi uzrastu dece sa kojom radimo. Nudi mogućnost dodavanja fotografija, audio i video sadržaja prilikom  kreiranje igara. Pomoću ove aplikacije mi smo kreirale igre parova, uparivanja, rasporeda po grupama pomoću slagalica. Igru parova može kreirati sam vaspitač, ili je kreirati zajedno sa detetom, pa čak je i deca mogu kreirati sama i igrati je individualno, u paru ili grupno.

Deca mogu učestvovati u kreiranju tako što će birati temu i sličice parova, određivati koliko parova će biti. Fotografije unosimo sa svog računara ili nalazimo u tražilici koju aplikacija nudi. Kada  klikom ili dodirom otvore karticu, deca treba da zapamte šta se nalazi sa druge strane, kako bi pronašli parove i rešili zadatak.

Igra uparivanja u istom alatu ima za cilj da se spoje dva povezana pojma ili poređaju elementi po određenom redosledu. Ovo je jedan od primera gde treba upariti slovo sa odgovarajućom slikom. Interesantna mogućnost za rad sa decom jeste snimanje glasovnog uputstva za rešavanje zadatka, tako da oni potpuno samostalno mogu rešavati zadatke

Možemo kreirati igru i tako da deca  prate tok nekog procesa i poređaju slike potrebnim redosledom, kao što je u primeru, gde deca prate  razvojni put biljke, od semena do odrasle biljke.

Kreiranje slagalica u aplikaciji Learning apss je višestruko korisno, a između ostalog ovom igrom deci možemo pomoći da savladaju grupisanje i klasifikaciju, raspoređujući po grupama elemente na osnovu traženih kriterijuma. Ove Slagalice su deci zanimljive i zbog toga, što, kada pravilno grupišu pojmove na slikama otkrivaju sliku, fotografiju ili video zapis koji se nalazi ispod

Kao i kod kreiranja ostalih igara u Learning apps-u, i za ovu igru imate mogućnost korišćenja već gotovih igara koje su drugi korisnici napravili koje možete koristiti za početak, a onda se možete upustiti u kreiranje sopstvenih, vremenom uključivati i decu u kreiranje

Narednih nekoliko igara su kreirane u wordwoll alatu. On takođe pruža velike mogućnosti. Interesantno je to što se od istog materijala, može kreirati više različitih igara.

Pa tako smo mi, put kroz azbuku prelazili na više načina. Suština je odgovoriti na zadato pitanje. Pitanje ili odgovor može biti slikovno, auditivno ili slovno. Zavisi od potrebe i interesovanja deteta. Veliki izbor materijala nudi sam alat iz svoje zbirke, ali možete i ugraditi vaš. Odgovor na pitanje se daje prevlačenjem slike ili reči pored odgovarajućeg opisa, tj. pitanja. Ovde je potrebno traženu sliku privući do odgovarajućeg slova. Formulacija i broj pitanja je vaš izbor.

Igra se zove kviz i podrazumeva niz pitanja sa višestrukim izborom odgovora, među kojima treba odabrati jedan, a računar će da nam zvučnim ili svetlosnim efektom kaže da li je naš izbor i tačan izbor.

Transformacija iz kviza u dinamičniju igru – bušenje balona. Potrebno je probušiti balon da bi se spustila svaka ključna reč na odgovarajuću definiciju ili u našem slučaju spustiti odgovarajuću  sliku na odgovarajuće slovo. Ova igra teče u nivoima, od kojih je svaki sledeći i složeniji.

I za one veštije i brže, potrebno je uložiti dodatni napor kako bi na postavljeno pitanje, kroz lavirint, otišli do mesta sa tačnim odgovorom, pri tome još i izbegavajući neprijatelje.

Do sada se često postavljalo pitanje da li treba u radu sa decom koristiti IKT.

Više ne. Pitanje je samo kako i koliko i po tom pitanju zaista treba biti obazriv i posebno osetljiv.

Tehnologija može biti odličan alat i resurs u radu sa predškolskom decom. Ipak, pre nego je upotrebite, nadamo se da ćete razmotriti šta dete može da nauči pomoću nje, vodeći računa o njihovim dotadašnjim iskustvima u učenju, ali i o tome koji drugi materijali se mogu koristiti uporedo sa tehnologijom. Ne postoji aplikacija koja može zameniti ono što deca uče kada zaista doživljavaju svet oko sebe i nema aplikacije koja može zameniti maštu.

Upotreba i primena IKT-a u vaspitno-obrazovnom radu je posebno došla do izražaja u trenutnoj situaciji, kada smo realan prostor zamenili virtuelnim. Snalaženje na ovom, u srpskom obrazovanju, nepoznatom tlu, je bilo moguće samo na ovaj način.

Izmađu ostalog, zahvaljujući i elektronskim didaktičkim igrama, mi smo ostvarili kvalitetnu igru naše dece na daljinu, od svojih kuća.